Styrelsen

Åsa JonssonOrdförande070-520 85 06asa.ulebergshamn@gmail.com
Claes AspVice ordförande073-063 22 70claes.asp@gmail.com
Håkan LindbomKassör079-339 19 95hakan.lindbom@gmail.com
Inger IvanssonSekreterare070-892 11 22inger.ivansson@telia.com
Evy MartinsenLedamot070-550 42 81evymartinsen@gmail.com
Gunnar JacobssonLedamot070-217 00 41gunnar@arbliv.se
Gunnilla FribergLedamot070-602 58 12gunnilla.friberg@tele2.se
Lena HollertzSuppleant070-608 10 45lena.hollertz@telia.com 

                       Protokoll från Årsmöte i Ulebergshamn Då & Nu
                      den 25 juli 2018 i Hamnemagasinet

 
                      Närvarande 76 medlemmar
 
§ 1                 Ordförande Åsa Jonsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
                                         
§ 2                 Åsa Jonsson bad om förslag till mötesfunktionärer:
 
                      Jan Ivansson valdes till ordförande att leda årsmötet
                      Inger Ivansson till mötessekreterare och till justeringsmän valdes Åke
                      Drougge och Peder Jennerholm.         .
 
§ 3                 Föreslagen dagordningen fastställdes.
 
§ 4                 Mötet förklarades kallat i behörig ordning enligt föreningens stadgar.
                      Kallelse/Dagordning har varit anslagen på Stora anslagstavlan på Plan.
                     
§ 5                 Styrelsens redogörelse
                      -  Verksamhetsberättelsen lästes upp av Inger Ivansson.
                      -  Den ekonomiska årsredovisningen föredrogs av Annette
                        Thärnström.                                                                                                                                                                                                                            
                      Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
                      årsredovisningen.                                                            
                                                                
§ 6                 Revisor Roger Andersson läste upp revisionsberättelsen och 
                      att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden                              
                      1 juni 2017 - 31 maj 2018.
 
§ 7                 Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag och gav styrelsen
                      ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 
§ 8                 Mötet biföll styrelsens förslag, att årsavgiften SEK 100,- per medlem,
                      kvarstår oförändrad.
 
§ 9                 Valberedningens förslag till ny styrelse framfördes av Elisabeth Isaksson.
 
§ 10               Val av ny styrelse                                                                         Till
                      Ordförande, 1 år                  Åsa Jonsson                    Omval    2019
                                
                     Ordinarie ledamöter, 2år      Håkan Lindbom                Nyval    2020 
                                                                   Evy Martinsen                  Nyval    2020
                                                                   Claes Asp                        Omval   2020       
                                                                   Inger Ivansson              1 år kvar   2019
                                                                   Gunnilla Friberg              "-            2019
                    Ordinarie ledamot, 1 år        Gunnar Jacobsson          F-val        2019 
       
                                                                     
                                                                                                    
                     Suppleant, 1 år                    Lena Hollertz                         Nyval    2019
 
                     Revisorer, 1 år                     Karl Ericsson                         Omval   2019
                                                                  Roger Andersson                   " -         2019
 
                     Revisorsuppleanter, 1 år      Jan Ivansson                         Omval   2019
                                                                   Sten Gunnarsson                    " -       2019
 
                     Valberedning 1 år                 Elisabeth Isaksson,                Omval  2019
                                                                   sammankallande                                                                                                             Magnus Wångblad                 "-         2019
                                                                   Ingegerd Bengtsson              "-          2019
              
       
§ 11                Inga motioner har inkommit.                                      
                         
                                  .                                     
 § 12                Övriga frågor, inga specifika frågor ställdes av medlemmarna 
 
                      Ordförande Åsa Jonsson fick ordet:
                     
                      Ett varmt TACK framfördes av Åsa Jonsson till de tre avgående  
                      styrelsemedlemmarna, Annette Thärnström, Kenth Sandving och Urban
                      Hansson, för deras engagemang och arbete i styrelsen. En liten gåva
                      överlämnades.
                     
                      Åsa redogjorde för hur gruppen för Pumphusparken har arbetat tillsammans
                      med Sotenäs Kommun och att parken i år är lite provisorisk med ett par
                      soffor samt blomstergrupper, men till våren/sommaren 2019 beräknas
                      parken vara färdigställd.
                      I planeringen ingår även byggnation av en handikappanpassad toalett. 
                      Nuvarande "BajaMaja" är provisorisk.
                      Den totala behållningen från 2018 års Midsommarfirande för Ulebergshamn
                      Då och Nu och Syföreningen Ljus går oavkortat till Pumphusparkens
                      förskönande.
 
                      Åsa redogjorde även för att vår förening upprättat dokumentation för att följa
                      den nya   dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft 25 maj 2018
                      och som ersätter personuppgiftslagen (PUL).
                      Om någon medlem har synpunkter med anledning av informationen om
                      föreningens tillämpning av den nya dataskyddsförordningen, är man
                      välkommen att höra av sig till föreningen ang. detta.
 
                      Åsa påminde om samt hälsade alla varmt Välkomna  till Taubeafton på
                      söndag den 29/7 i Hamnemagasinet kl. 17.00.
                      Tre trubadurer underhåller Lars-Eric & Johan Frendberg samt David Carbe.
 
                      Åsa berättade även att föreningen har arbetat fram ett förslag till
                      Höstprogram 2018:
                             22/9   Föredrag om Kornö ??
                            20/10  Grappaprovning med italiensk buffé
                            17/11  MusikQuiz med Åke Drougge
                            8/12    Traditionellt julbord
 
§ 13                Mötesordföranden Jan Ivansson tackade för visat intresse och avslutade
                        mötet.                    

Ulebergshamn den 28 juli 2018
 
 …………………………………..         ...................................................            
Jan Ivansson, Mötesordförande        Inger Ivansson, Sekreterare
 
 
……………………………                   .............................................. 
ÅkeDrougge,Justerare                     Peder Jennerholm, Justerare                                         

.